Tsuyoshi MatsumuroCrédits

(1988)
Background Designer